آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده اید،که درصورت توقیف_اشتباه اموال شما، چه راه حلی برای رفع آن وجود دارد؟

شما، چه راه حلی برای رفع آن وجود دارد؟ ????
دادگاه صالح جهت اعتراض به #عملیات_اجرایی و ابطال مزایده، کدام دادگاه است؟ ????
اگر #اموال_توقیف_شده به مزایده گذاشته شود و به فروش برسد، آیا باز هم اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، پذیرفته می شود؟‼️

✅برای دریافت اطلاعات در باب #اعتراض_به_عملیات_اجرایی در ایران به لینک زیر مراجعه کنید

https://goo.gl/7wfrjn