مجازات انتقال مال غیر


انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد،اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به مجازات های زیر محکوم می شود:

حبس از یک تا هفت سال

پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است.

رد مال به صاحب

اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یکسال کمتر کند.