اگرشخصی در واحد مسکونی خود کسب و کار راه انداخته و در موقع انجام کار سر و صدای زیادی تولید کرده و به ساکنین آپارتمان مزاحمت ایجاد می کند و ساکنین آراز و اذیت می شوند چگونه می توان مانع مزاحمت ایشان شد؟ با چه عنوان باید شکایت کرد؟

مالکین آپارتمان می توانند به 110 زنگ بزنند مامورین صورت جلسه تنظیم می کنند و موضوع به دادسرای محل گزارش و اعلام می شود .
سر و صدا در آپارتمان از جرایمی است که مشمول قانون تملک آپارتمان ها می شود نه مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی.

طبق ماده 160 ق . ا . د . م دعوای مزاحمت دعوایی است که به موجب ان متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد اما در خصوص سوال در مورد سرو صدا باید به قانون تملک اپارتمانها مراجعه کرد .