موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری

موارد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی (م 190 ق.آ.د.ک):
1️⃣ در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
2️⃣ در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

✏️موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه (م 348 ق.آ.د.ک):
1️⃣در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
2️⃣در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
3️⃣در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
4️⃣ در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3
5️⃣ در جنایت عمدی علیه تمامیت9 جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

✏️موارد تعیین وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان (م 415 ق.آ.د.ک):
1️⃣ در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات
2️⃣ در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد
3️⃣ در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
4️⃣ در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه 1_2_3_4_5_6
5️⃣ در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
6️⃣ در کلیه جرایم که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد.

✏️در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

✏️امکان تعیین وکیل برای متهم و بزه دیده فاقد تمکن با رعایت شرایط ماده 347 ق.آد.ک

✏️تعیین وکیل تسخیری برای متهمی که قبل از صدور حکم قطعی مجنون شده باشد صرف نظر از نوع اتهام (تبصره 2 م 13 ق.آ.د.ک)