دانشكده هاى حقوق

دانشگاه تهران 

دانشکده پردیس قم (دانشگاه تهران)

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه تربيت مدرس 

دانشگاه شيراز

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه علامه طباطبائى

دانشگاه كاشان

دانشگاه مازندران

دانشگاه شمال

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری

دانشگاه تبريز

دانشگاه اصفهان

دانشگاه کاشان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه بين المللي امام خميني

دانشگاه قم

دانشگاه شيخ مفيد

دانشگاه گيلان

دانشگاه مازندران

دانشگاه بوعلي سينا همدان

دانشگاه امام صادق

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

مدرسه عالي شهيد مطهري

موسسه آموزش عالی کار

 دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پيام نور

دانشكده هاى حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه ازاد اسلامي منطقه يک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون